çuwal at

  1. Un, bugdaý we ş. m. salmak üçin elde dokalyp tikilen gap.

    • Doly çuwal onuň gollaryna samanly çuwaldan agyr däl. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Garyndaşym-gara gazanym, urugym-unly çuwalym. (nakyl)

  2. Ownuk-uşak öý goşlaryny salmak üçin tärimden asylýan inli, giň, esasan çitme gap.

    • Haly, palas, çuwaldan doly tamlaryň içi. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)