çukanak-sakanak

Beýikli-pesli, çukur-çukur bolup ýatan ýer, düz bolmadyk, köp oýtumly ýer.

  • Tamyň arka ýüzüniň äpişgesi adam boýy beýiklikdedi, onuň aňyrsy hem çukanak-sakanak ýerdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)