çomry

Oturymly we ekerançylyk bilen meşgul bolýan ilat.

  • Olaryň çomrulary bolsa Hajygowşanyň töwereginde ekerançylyk edipdirler. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem çomry - çomruda, çomrular, çomrusy.