çolamak işlik

 1. Bir zady ikinji bir zadyň arasyna salyp, daşyny örtmek, dolamak.

  • Ony gazetiň arasyna çolady. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

 2. Gundamak.

  • Çagany gundaga çolap, eline aldy.

 3. Daşyna saramak, oramak.

  • Köne geýimini endamyna çolapdyr-da, Soltansöýne jogap beripdir. (Myraly)

  • Erkegiň owsarynyň bagyny boýnuna çolap goýbermek.

diliňe çolamak

seret dil1