çikjermek işlik

 1. Biriniň üstüne haýbat atmak.

  • Hamala diýersiň, men ondan gorkýan ýaly, gözjagazlaryny alardyp, meniň üstüme çikjeren bolýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Suwumsyzlyk edip, öňe düşmek, hondan bärsi bolmak, gopbamsyramak.

  • Ol çikjerip, görünmesiz ýerde görünýär.


Duş gelýän formalary
 • çikjerdi
 • çikjeren
 • çikjerip
 • çikjermek
 • çikjerýäniňi