çişmek işlik

[çi:şmek]

 1. Çiş emele gelmek, ýellenip gabarmak, pökgermek, gübermek.

  • Tatýana çaý guýup, Güllere garap, diýdi: -- Ýüzüň çişip nähili boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Galdyryp bilemzok agyran bili, Daş aslan ýalydy çişen gabaklar. (Ş. Boržakow, Kaspi kenarynda)

 2. Ýel almak, ýel bilen dolmak.

  • Pökgi ýel berlenden soň çişdi.

 3. Göçme manyda Biriniň üstüne haýbat atmak, gyzarylmak, gaharlanmak, herrelmek.

  • Meniň üstüme çişmäni hem başarýardyň. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ussa gyzyl öküz ýaly çişip, tamynyň agzyndan girdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 4. Göçme manyda Hondan bärsi bolmak, gopbamsy bolmak, güplemek.

  • Donuny ýasgynjak atyp, döşüni ýelä tutup, çişmän-ä oňarjak eken. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Getirlende ilki, gelniň ýanyna gaty çişip, sygman geler donuna. (B. Kerbabaýew, Poemalar)

hum ýaly çişmek

Çakdanaşa gaharlanmak, çakdanaşa gaharlanyp gyzarmak.