çişmek işlik

[çi:şmek]

 1. Çiş emele gelmek, ýellenip gabarmak, pökgermek, gübermek.

  • Tatýana çaý guýup, Güllere garap, diýdi: -- Ýüzüň çişip nähili boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Galdyryp bilemzok agyran bili, Daş aslan ýalydy çişen gabaklar. (Ş. Boržakow, Kaspi kenarynda)

 2. Ýel almak, ýel bilen dolmak.

  • Pökgi ýel berlenden soň çişdi.

 3. Göçme manyda Biriniň üstüne haýbat atmak, gyzarylmak, gaharlanmak, herrelmek.

  • Meniň üstüme çişmäni hem başarýardyň. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ussa gyzyl öküz ýaly çişip, tamynyň agzyndan girdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 4. Göçme manyda Hondan bärsi bolmak, gopbamsy bolmak, güplemek.

  • Donuny ýasgynjak atyp, döşüni ýelä tutup, çişmän-ä oňarjak eken. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Getirlende ilki, gelniň ýanyna gaty çişip, sygman geler donuna. (B. Kerbabaýew, Poemalar)

hum ýaly çişmek

Çakdanaşa gaharlanmak, çakdanaşa gaharlanyp gyzarmak.


Duş gelýän formalary
 • çişdi
 • çişdi-de
 • çişdimi
 • çişdir
 • çişen
 • çişende
 • çişenden
 • çişendigi
 • çişendigini
 • çişendikleri
 • çişensoň
 • çişer
 • çişerdi
 • çişere
 • çişip
 • çişipdir
 • çişiň
 • çişme
 • çişmedi
 • çişmedik
 • çişmegi
 • çişmegidir
 • çişmeginden
 • çişmegine
 • çişmegini
 • çişmeginiň
 • çişmegiň
 • çişmek
 • çişmekligi
 • çişmekligine
 • çişmekligini
 • çişmekliginiň
 • çişmeklik
 • çişmeler
 • çişmeleri
 • çişmeleriniň
 • çişmeleriň
 • çişmesi
 • çişmesin
 • çişmesinden
 • çişmesine
 • çişmesini
 • çişmesiniň
 • çişmezlik
 • çişmeýän
 • çişmeýär
 • çişmäge
 • çişmäni
 • çişmäniň
 • çişse
 • çişsin
 • çişýän
 • çişýändigine
 • çişýänini
 • çişýär
 • çişýärdi
 • çişýärler