çişirmek işlik

[çi:şirmek]

 1. Çiş emele getirmek, pökgertmek, gübertmek.

  • Emma alkymyň aşagyny çişirip, özüňi hondan bärsi tutýarsyň. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

  • Azdyryp ýarany çişirmek.

 2. Ýel berip gabartmak, içine ýel doldurmak.

  • Oglanlar pökgüni çişirdiler.

 3. Göçme manyda Bolşundan hem uly edip görkezmek, ulaltmak.

  • Ol käbir faktlary çişirip, käýerlerini toslap tapyp, özüniň janypkeşligini subut etjek bolup çalyşýardy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 4. Göçme manyda Haýbat atdyrmak, gaharlandyrmak.

  • Hekim ýaly ganhorlary üstümize çişirmek gerek däl. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ýüregini çişirmek

seret ýürek1

 • Mugallyma onuň ýanyndan ýüregini çişirip, öz ýoluna düşdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)