çiş1

[çi:ş]

Beden dokumalarynyň şikes ýetmek zerarly ýellenmegi, agyryly dömme.

 • Onuň boýnunyň ýüzünde uly bolmadyk çiş bar. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 • Onuň endamyna çiş ýöräp ugrady. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Onuň goltugynyň çişi hetden aşdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

çiş2

[çi:ş]

 1. Ujy ýiti gural (taýak, demir we ş. m.).

  • Bir ýere barýançaň, agar süýegiň, Bikär durmaz eliň bilen aýagyň, Peýdasy ýok çiş bolmasa taýagyň, seňki-de bir şum owkatdyr eşekli. (Durdy Gylyç, Goşgular)

  • Elindäki demir çişi bilen deriniň her ýerinden deşişdirdi. (Myraly)

 2. Çişlik bişirilýän sim, çybyk.

  • Ne çiş köýsün, ne kebap. (nakyl)

 3. Jorap we ş. m. örer ýaly sim.

  • Jorap örmek üçin çiş etmek.

göze çiş kakylan ýaly bolmak

seret göz

 • Çöp germelip, çiş kakyldy gözüne, uzak gije gelmedi oň ukusy. (B. Kerbabaýew, Aýlar)