çet

 1. Bir tarap, gyra.

  • Ata ýygnakda bir çetde oturdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 2. Bir zadyň bir gyrasy, ujy.

  • Gurt gartyň ýassygynyň aşagynda petdelenip ýatan puluň bir çeti görünýärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Daşary, keseki.

çeti gyzmak

seret gyzmak

 • Atanyň gahary gelip, çeti gyzsa-da sesini çykarman, bialaç dymýardy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

çetine degmek

Kem çiligini görkezip, degerli-degerli sözler aýdyp, gaharyny getirmek, namysyna degmek.

 • Meň onuň bir çetine degeýin!

çetine kakmak

Gürleşip nähili pikirdedigini biljek bolmak.

 • Şoňa görä ol sazandanyň çetine kakýardy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • çetde
 • çetdedi
 • çetden
 • çetdäki
 • çetdäkiler
 • çete
 • çetem
 • çeti
 • çetidir
 • çetime
 • çetimidir
 • çetimize
 • çetin
 • çetinde
 • çetindedi
 • çetinden
 • çetindäki
 • çetine
 • çetini
 • çetiniň
 • çetiňe
 • çetlerde
 • çetlerden
 • çetleri
 • çetlerinde
 • çetlerinden
 • çetlerindäki
 • çetlerine
 • çetlerini
 • çetleriniň
 • çetleriň
 • çetligine
 • çetlik