çen at

 1. Güman etmeklik, çak.

  • Ýoldaky ýylpyldaşýan merjenler, ony wasp etmäge ýetmez her çenler. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Durdymyrady çen ýüzüni ýarymçyk açdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Takmyn, takmynan.

 3. seret çenli

  • Şu çaka çen biz ümsüm durduk, ema şu gün men onuň bilen gürleşmäge başlaryn. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

çenden artyk

seret artyk

 • Garry ene öz agtyjagyny çenden artyk söýýärdi. (A. Gowşudow, Eserler)

çenden çykmak

Hetden aşmak, gaty gitmek.

 • Ýagşy ýigit, sen çenden çykýarsyň!