çekilmek işlik

 1. Dartylmak, çekdirilmek.

  • Tamdyranyň kirşi çekildi.

 2. Bir zat bir ýerden ikinji ýere eltilmek, äkidilmek, süýşürilmek, daşalmak.

  • Köçäniň daşlary çekildi.

  • Ýandak küdeleriniň hemmesi çekildi.

 3. Ölçelip goýulmak, ölçelmek.

  • Üç kilo üzüm çekildi.

 4. Sogrulmak, çykarylmak.

  • Agyryly dişler çekilip aýrylýar.

 5. Geçirilmek, salnyp eltilmek.

  • Şäherden zawoda çenli tramwaý ýollary çekildi. («Mydam taýýar» gazeti)

 6. Içiňe sorulmak (çilim we ş. m. hakda).

  • Dynuwsyz çekilen mahorka tütüni wagonyň içinde ysgynsyz tüweleý ýaly aýlanýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 7. El bilen süýlüp alynmak süýülmek (ýüpek hakda).

  • Ýüpek çekilip gutaryldy.

 8. Syratmak, tikilmek (ýorgan hakynda).

  • Täze ýorgan çekilipdir.

 9. Ýapylmak, baglanmak.

 10. Örtülmek, ýazylmak, tutulmak.

  • Pola gök mawut çekilipdir, haly bary ýazylypdyr. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

 11. Yza gitmek, gaýra süýşmek, serpikmek.

  • Tiz boluň çekileliň! («Türkmen pýesalary»)

 12. Akmagy togtamak, azalmak, peselmek.

  • Guýynyň suwy çekilipdir.

 13. Üwemek.

  • Degirmene getirilen däneler çekildi.

 14. Bir zadyň daşyna sim we ş. m. aýlanylmak.

 15. Bir zadyň şekili kagyz ýüzüne geçirilmek.

 16. Göçme manyda Horlanmak, inçelmek.

  • Onuň eti çekilen çekgeleriniň üstünden almaz ýaly ýaş damjalary biygtyýar damjalaýardy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)