çekeleşmek işlik

  1. Bir zat sebäpli dawa edişmek, çekeleşik etmek, jedelleşmek.

    • Uzak çekeleşip durman, derrew aýgytly çäreler görmä girişdik. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  2. Dartyşmak, iteleşmek.

    • Bir salym onuň bilen çekeleşip oýun etdik.