çekdirmek işlik

 1. Bir zady dartdyrmak.

  • Ýüpüň ujuny çekdirmek.

 2. Bir zadyň daşyna sim we ş. m. geri goýdurmak, aýlatmak.

 3. Bir zady bir ýerden ikinji bir ýere eltdirmek, daşatmak.

  • Kerpiç çekdirmek.

 4. Terezide agyrlygyny kesgitletmek, ölçetmek.

  • Diş çekdirmek.

 5. Belli bir wagta çenli dowam etdirmek.

  • Ýygnagy uzaga çekdirmek.

 6. Getirtmek, eltdirmek.

  • Çyra çekdirmek.

 7. Sordurmak (çilim we ş. m. hakda).

  • Çilim çekdirmek.

 8. El bilen süýüp aldyrmak, süýdürmek (ýüpek hakda).

  • Ýüpek çekdirmek.

 9. Syratmak, tikdirmek (ýorgan hakynda).

  • Ýorgan çekdirmäge çagyrmak.

 10. Ýapdyrmak.

  • Gapyny çekdirmek.

 11. Çaknyşdyrmak (esasan at, düýe we ş. m. hakynda).

 12. Üwetmek.

  • Degirmende bugdaý çekdirmek.

 13. Özüne meňzedip şekilini aldyrmak.

  • Surat çekdirmek.