çatylmak işlik

 1. Depjelmek, tikilmek.

  • Köýnegiň ýyrtygy gowy çatylmandyr.

 2. Ýüpüň, tanapyň, sapagyň we ş. m. ujy biri-birine berkidilmek, daňylmak.

  • Ýüpler biri-birine çatylypdyr.

 3. Iki ýa-da köp zatlar baglanmak, seplemek.

  • Goýunlaryň iki-ikiden başy çatylypdyr.

 4. Göçme manyda Är-heleý edilip duşurylmak.

  • Eje jan, gyzlaryň satylýan, bolar-bolmaz birine ýeňsesinden çatylýan zamany bir eýýäm ötdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ömür söwdasynda köpi utulyp, Gan aglaýar garry-goja çatylyp. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 5. Birikmek, üýşmek, goşulyşmak.

başy çatylmak

seret baş1

 • Iki adamyň başynyň çatylan ýerinde edilýän gürrüň şoldy. (A. Gowşudow, Eserler)

 • Olaryň başy çatylan bolsa, biri-birinden aýrylmaz.