çalynmak ça‧lyn‧mak işlik

 1. Saz guraly bilen, heň ýerine ýetirilmek, saz edilmek.

  • Agşam ol obada saz çalyndy.

 2. Çalyp ýiteldilmek.

  • Päki çalyndy.

 3. Urulmak, kakylmak.

  • Bir gezek çalnanyň bilen hiç zat bolmaz.

 4. Suwuklyk bilen örtülmek, sürtülmek, suwalmak.

  • Taranyň aýagyndaky lak çalnan tuflisi Myrady geň galdyrdy. («Tokmak» žurnaly)

 5. Bogazy kesilmek, damagy kesilmek, kellesi aýrylmak.

  • Goýnun damagy çalyndy.

 6. Göçme manyda Urunmak, çabalanmak.

  • Çalnyp ýatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem çalynmak - çalnar, çalnypdyr.


Duş gelýän formalary
 • çalnan
 • çalnana
 • çalnanda
 • çalnanok
 • çalnanyny
 • çalnanyň
 • çalnar
 • çalnyp
 • çalnypdyr
 • çalyndy
 • çalynjagyny
 • çalynjak
 • çalynma
 • çalynmadyk
 • çalynmaga
 • çalynmagy
 • çalynmagyna
 • çalynmagyndan
 • çalynmagyny
 • çalynmak
 • çalynmaklyk
 • çalynmalaryndan
 • çalynmaly
 • çalynman
 • çalynmasydyr
 • çalynmaýanlygy
 • çalynsa
 • çalynsa-da
 • çalynýan
 • çalynýar
 • çalynýardy
 • çalynýarka