çalynmak işlik

 1. Saz guraly bilen, heň ýerine ýetirilmek, saz edilmek.

  • Agşam ol obada saz çalyndy.

 2. Çalyp ýiteldilmek.

  • Päki çalyndy.

 3. Urulmak, kakylmak.

  • Bir gezek çalnanyň bilen hiç zat bolmaz.

 4. Suwuklyk bilen örtülmek, sürtülmek, suwalmak.

  • Taranyň aýagyndaky lak çalnan tuflisi Myrady geň galdyrdy. («Tokmak» žurnaly)

 5. Bogazy kesilmek, damagy kesilmek, kellesi aýrylmak.

  • Goýnun damagy çalyndy.

 6. Göçme manyda Urunmak, çabalanmak.

  • Çalnyp ýatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem çalynmak - çalnar, çalnypdyr.