çalybermek işlik

  1. Saz guralyny başaryşyňa görä oýnabermek, çalmak, saz guralynda heň ýerine ýetirmek.

    • Onuň her minutsaýyn saz çalyberesi geldi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  2. Çalyp ýiteldibermek.

  3. Ýumruk bilen urubermek, urmak.

    • Aman, näme üçin duran bigünäni baryp çalyberdiň? !