çalyşmak işlik

  1. Bir zadyň deregine ikinji bir zady berip alyşmak, degişmek.

    • Aýna ýaşyl kürtesini bogaz düýä çalyşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Bir zadyň ugrunda jan çekmek, jan etmek, dyrjaşmak.

    • Gije-gündüz çalyşyp, ahyr maksada ýetgin. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem çalyşmak - çalşar, çalşypdyr.