çalyşma

Grammatik termin Beýleki söz toparlarynyň deregine çalşyrylyp ulanylýan söz topary.

  • Çalyşma grammatikanyň iň uly bölümleriniň biridir.

gaýdym çalyşmasy

«Öz» diýen, sözden ybarat bolup, at deregine ulanylýan sözleriň ýerini çalyşýan söz.

nämälim çalyşma

«Plany, neme» ýaly sözlerden ybarat bolup, köplenç atlaryň ýerini çalşyp gelýän sözler.

san çalyşmasy

Sözlemde esasan sanlaryň ýerine çalşyrylyp ulanylýan sözler.