çalmak çal‧mak işlik

 1. Çalgy daşyna süýkäp ýiteltmek.

  • Ussa asylgy duran gaýşa bir-iki gezek päkisini çaldy.

 2. Saz etmek, saz guralynda bir heňi ýerine ýetirmek.

  • Jigitler saz çalyp, aýdym aýdýardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýetginjek sazandarlar dutarlaryny sazlap çalmaga başladylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Urmak, kakmak.

  • Annaguly ýabynyň gapdalyna ýüp bilen çalanyny özi-de duýman galdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Men hem, elbetde, ony çalasym ýok weli, ýöne, Aýgül, ajysy bolmadygyň süýjüsi bolmaz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Suwuklyk bilen üstüni örtmek, sürtmek.

 5. Bogazyny kesmek, damagyny kesip, kellesini aýyrmak.

  • Ýeri indi bu näme gerek, näme Kelje ol ýerde munuň bilen güýlüngi goýnuň damagyny çalar öýdýärmiň?! -diýdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 6. Ildirip berkitmek, düwmek, daňmak, oramak.

  • Alnyna täzeje ýaşyl seçeklini bir çalyp, Altyn gyz gelýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

agzyna çalmak

seret agyz

 • Süýdüň içine çörek owuntyjaklaryny gardy-da, güjükleriň agzyna çalyp başlady. («Mydam Taýýar» gazeti)

arkasyny çalmak

Arkasyny tutmak, biriniň tarapyny tutmak.

çapak çalmak

seret çapak 1

diş çalmak

seret diş

 • Annaguly gözüni açman: -- Hümm... bolýa-bolýa! -- diýip, dişini bir-iki ýola çalan boldy-da, beýlesine agdarylyp ýatdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

döw çalmak

seret döw 2

 • Neme jan, bugün saňa ne döw çaldy?! («Pioner» žurnaly)

gelen yzyňy ýel çalmaka!

Köp wagt geçmänkä, tiz wagtyň içinde, çalt.

 • Puluňy ýygna-da, gülberiňi göterip, gelen yzyňy ýel çalmanka gaýt! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

kirpigiňi çalmazlyk

Hiç ýatmazlyk, uklamazlyk, irkilmezlik.

 • Gijesine kirpikli garagyny çalmazlygyna höküm edipdir. (Myraly)

yz çalmak

seret yz

 • Şeýle çaldym işe gaýdan yzyny. (N. Pomma, Goşgular)

ýel çalmak

seret ýel

 • Ýel çalsa ölenler gulaç saçlaryň, Ýylgyrsaň ýalpyldar sadap dişleriň. (A. Kowusow, Ilkinji Söýgi)

ýüzüni ýere çalmak

seret ýüz 1

 • Şirin biziň ýüzümizi ýere çalyp çykyp gidipdir. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • çalam
 • çalamok
 • çalan
 • çalanda
 • çalandan
 • çalandygy
 • çalandygyny
 • çalanlary
 • çalanlarymda
 • çalanlaryna
 • çalanlarynda
 • çalanlaryndan
 • çalanlaryny
 • çalanlarynyň
 • çalanlaryňa
 • çalanok
 • çalansoň
 • çalany
 • çalanym
 • çalanyna
 • çalanyny
 • çalanyň
 • çalanyňy
 • çalar
 • çalarda
 • çalardy
 • çalardyk
 • çalardym
 • çalardyňyz
 • çalarlar
 • çalarsyň
 • çalary
 • çalaryn
 • çalaryny
 • çalarys
 • çalasy
 • çalasym
 • çalaý
 • çalaýan
 • çalaýjak
 • çalaýmakdan
 • çalaýsak
 • çalaýsam
 • çalaýsaňyz
 • çalaýyn
 • çalaýynmy
 • çaldy
 • çaldy-da
 • çaldygy
 • çaldygyça
 • çaldylar
 • çaldym
 • çaldym-da
 • çaldymy
 • çaldyr
 • çaldyň
 • çaldyňyz
 • çalgyn
 • çaljagydy
 • çaljagyny
 • çaljak
 • çaljakdygyny
 • çaljakmy
 • çalma
 • çalmady
 • çalmadyk
 • çalmadym
 • çalmaga
 • çalmagam
 • çalmagy
 • çalmagyny
 • çalmagyň
 • çalmagyňy
 • çalmajakdygyny
 • çalmak
 • çalmakda
 • çalmakdan
 • çalmakdy
 • çalmaklary
 • çalmaklygy
 • çalmaklyk
 • çalmakmy
 • çalmakçy
 • çalmalar
 • çalmalaryň
 • çalmaly
 • çalman
 • çalmandy
 • çalmany
 • çalmaryn
 • çalmasaňam
 • çalmasyn
 • çalmasyny
 • çalmaz
 • çalmazdan
 • çalmazdy
 • çalmazlygyna
 • çalmaýar
 • çalsa
 • çalsa-da
 • çalsalar
 • çalsalaram
 • çalsana
 • çalsaň
 • çalsaň-da
 • çalsaňam
 • çalsyn
 • çalybam
 • çalyp
 • çalypdy
 • çalypdym
 • çalypdyr
 • çalypdyrlar
 • çalyň
 • çalýan
 • çalýana
 • çalýandygyny
 • çalýandyr
 • çalýandyrlar
 • çalýanlar
 • çalýanlaryň
 • çalýanlygyny
 • çalýany
 • çalýanyna
 • çalýanyny
 • çalýanyň
 • çalýança
 • çalýar
 • çalýardy
 • çalýardylar
 • çalýardyň
 • çalýarlar
 • çalýarmy
 • çalýarmyka
 • çalýarsyň
 • çalýaryn