çalmak işlik

 1. Çalgy daşyna süýkäp ýiteltmek.

  • Ussa asylgy duran gaýşa bir-iki gezek päkisini çaldy.

 2. Saz etmek, saz guralynda bir heňi ýerine ýetirmek.

  • Jigitler saz çalyp, aýdym aýdýardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýetginjek sazandarlar dutarlaryny sazlap çalmaga başladylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Urmak, kakmak.

  • Annaguly ýabynyň gapdalyna ýüp bilen çalanyny özi-de duýman galdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Men hem, elbetde, ony çalasym ýok weli, ýöne, Aýgül, ajysy bolmadygyň süýjüsi bolmaz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Suwuklyk bilen üstüni örtmek, sürtmek.

 5. Bogazyny kesmek, damagyny kesip, kellesini aýyrmak.

  • Ýeri indi bu näme gerek, näme Kelje ol ýerde munuň bilen güýlüngi goýnuň damagyny çalar öýdýärmiň? ! -diýdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 6. Ildirip berkitmek, düwmek, daňmak, oramak.

  • Alnyna täzeje ýaşyl seçeklini bir çalyp, Altyn gyz gelýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

agzyna çalmak

seret agyz

 • Süýdüň içine çörek owuntyjaklaryny gardy-da, güjükleriň agzyna çalyp başlady. («Mydam Taýýar» gazeti)

arkasyny çalmak

Arkasyny tutmak, biriniň tapadyny tutmak.

çapak çalmak

seret çapak1

diş çalmak

seret diş

 • Annaguly gözüni açman: -- Hümm... bolýa-bolýa! -- diýip, dişini bir-iki ýola çalan boldy-da, beýlesine agdarylyp ýatdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

döw çalmak

seret döw2

 • Neme jan, bugün saňa ne döw çaldy?! («Pioner» žurnaly)

gelen yzyňy ýel çalmaka!

Köp wagt geçmänkä, tiz wagtyň içinde, çalt.

 • Puluňy ýygna-da, gülberiňi göterip, gelen yzyňy ýel çalmanka gaýt! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

kirpigiňi çalmazlyk

Hiç ýatmazlyk, uklamazlyk, irkilmezlik.

 • Gijesine kirpikli garagyny çalmazlygyna höküm edipdir. (Myraly)

yz çalmak

seret yz

 • Şeýle çaldym işe gaýdan yzyny. (N. Pomma, Goşgular)

ýel çalmak

seret ýel

 • Ýel çalsa ölenler gulaç saçlaryň, Ýylgyrsaň ýalpyldar sadap dişleriň. (A. Kowusow, Ilkinji Söýgi)

ýüzüni ýere çalmak

seret ýüz1

 • Şirin biziň ýüzümizi ýere çalyp çykyp gidipdir. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)