çalşyrmak işlik

 1. Bir zadyň deregine ikinji bir zady goýmak, alyşmak.

  • Piliň sapyny çalşyrmak.

 2. Könäniň ýerine täzäni goýmak, könäni täzelemek.

  • Maşynyň bu bölegini çalşyrmak iki sagada golaý wagt aldy. («Bahar»)

 3. Bir geýimi çykaryp, başga geýim geýmek, geýimi täzelemek.

  • Jemal eje başyndaky ýaglygyny çalşyryp, ot ýakmaga başlady. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Ol öýüne gelip, geýimlerini çalşyrdy. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

 4. Bir zady üýtgetmek.

  • Men adymy çalşyrsamda, sypatymy üýtgetsem-de, gep gezdirýän, agzalalyk salmaga çalyşýan haýynlardan däl! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

çalşyryp ekmek

Gezekleşdirip ekmek, bir ekiniň deregine ikinji ýyl başga ekin ekmek.