çakmak çak‧mak 1

 1. Çilim we ş. m. bir zady otlamak, ot almak üçin ýörite ýasalan enjam, gural.

  • Ak guşagyna-da däri gutusyny, serkejini, çakmagyny dakyşdyrdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Ot açýan ýaragyň, peşeňiň misini ýarmak üçin gerek bolan bölegi.

  • Tüpeňiň çakmagyny birnäçe öwran urdurdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Durup bilmän Baýly çakmagyn gysdy, Ýaňky soldat baryp agajy süsdi. (Çary Aşyr, Poemalar)

çakmak çak‧mak 2 işlik

 1. Iňňesini sokmak, dişlemek (ýylan, ary, içýan we ş. m. hakynda).

  • Eger Çary Kadyry ýylan çakan bolsa ýa-da möý sokan bolsa, olaryň awusy bu sözleriň awusy ýaly bolmazdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýylan çakan kendirden gorkar. (nakyl)

 2. Bir zady ikinji bir zadyň ýüzüne sürtmek, sürtüp ýakmak.

  • Hoşgeldi otluçöp çakyp, onuň ýüzüni gaýtalap synlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Döwüp ýa-da ýaryp, içindäkini aldyrmak.

  • Olar ýumurtga çakyp, heýgenek bişirdiler.

 4. Göçme manyda Birine bir zady şugulçylyk edip aýtmak.

  • Ol gele-gelmäne oňa bir zat çakdy.


Duş gelýän formalary
 • çakmakdan
 • çakmaklardan
 • çakmakly