çaklaň çak‧laň sypat

Göwrümi we agramy boýunça onçakly uly bolmadyk, kiçiräk, gamaýly, ykjam, çemeli.

  • Ol iki sany çaklaň stakanyň üstüni soda suwy bilen doldurdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

  • Aýagy köne ädikli çaklaň bir ýigit hem bardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Çaklaň pil.


Duş gelýän formalary
  • çaklaňja
  • çaklaňjady
  • çaklaňrak