çak at

 1. Güman edilýän pikir, çen.

  • Käte özi düşmän, çak bilen urýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Öz çakym hem, eje, şeýledi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 2. Belli bir wagt, pursat, çen wagt.

  • Bimahal çak birden şol töwerekde iki sany gara salgymlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Gije bir çaka barypdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 3. Diýmek, belki ähtimal, megerem.

  • Men, çaky, ýalňyşypdyryn! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Çaky, onlar hem meniň ýaly «behiştde» galan çagalaryň süňkleri bolara çemeli. (Myraly)

çakdan çykmak

Hetden aşmak, has köp bolmak, bolmalysyndan köp bolmak.

 • Eger ol hat bilen geljek bolsa iberen hatlaryň çakdan çykyp gidendir. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

göz çaky

seret göz

 • Çeleken raýonynda göz çaky bilen ýüküň agramyny ölçemäge kim ökde?!

her zadyň çeni-çaky bar

Her bir zadyň çägi bar.

 • Geňeşiň hem bir çeni bar, çaky bar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)