çagalamak işlik

[ça:galamak]

  1. Çaga dogurmak, çagasy bolmak (adam we käbir haýwanlar hakynda).

    • Pişik çagalapdyr.

  2. Çaga çykarmak (guşlar hakynda).

    • Biziň howlymyzdaky höwürtgelän guş çagalapdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)