çagşamak işlik

  1. Könelip dargamak, dyr-pytrak bolmak.

    • Bu tamlaryň oturan ýerleri çagşap oturan gara öý, gara çatmalykdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

    • Häzir bolsa, gadymky dar dünýäniň tärimleri çagşap, günsaýyn giňäp barýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Pytramak, bitertip ýaýrap ýatmak.