çabramak çab‧ra‧mak işlik

[ça:bramak]

 1. Lowurdap ýalynly ýanmak, ýalyn göterilmek.

  • Tamdyrlaryň agzyndan ýalynlar çabrap galýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ýalyn çabrap dumly-duşa uzalýar, goýy gara tüsseler burugsap, towlanyp asmana galýar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Ýalyn degmek, ýalyn urup çala ýakmak.

  • Pitiden çykýan howur onuň eline çabrady. («Mydam taýýar» gazeti)

 3. Göçme manyda Ýangynly, örän täsirli çykmak, örän täsirli bolmak.

  • Keýmiriň soňky sözleri ýalyn kimin çabrap çykdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 4. Göçme manyda Gazaply bolmak, ýakymsyz bolmak.

  • Aýu, iller bu gelin däl-de, çabrap duran ýalyn eken. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • çabrady
 • çabramaga
 • çabramasy
 • çabran
 • çabranda
 • çabrap
 • çabrapdy
 • çabraýan