çaňjarmak işlik

 1. Çaň gatyşykly dumanlap durmak, ümezläp görünmek.

  • Howanyň ýüzi çaňjaryp durdy.

 2. Çala çaň bilen örtülmek, çaň basmak, çala çaňap durmak.

  • Çaňjaryp duran ýüzünde şatlyk alamaty has-da mälim boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Onuň ýüzi çaňjaryp duransoň gözleri mölerip görünýärdi. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • çaňjaran
 • çaňjaryp
 • çaňjarypdy
 • çaňjarypdyr
 • çaňjarýan
 • çaňjarýardy