çaňamak işlik

Çaň bolup durmak, tozap durmak, tozamak.

  • Garşysyndan çaňap gelýän gara ýel Aba agany goýmazdy erkine. (N. Pomma, Goşgular)

  • Seýranlap gezmäge ajap çag bolar, Öňki çaňap ýatan çölleriň-derýa. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

çaňap barmak

Tozan turzup barmak, tiz gitmek, çalt ýöremek.


Duş gelýän formalary
  • çaňamak
  • çaňap