çaýmak çaý‧mak işlik

[ça:ýmak]

Bir metalyň ýüzüne ikinji bir metalyň suwuny, erginini çalmak.

 • Ussa gülýakanyň ýüzüne gyzyl çaýyp oturan ekeni.

göze ýaş çaýmak

Göze ýaş inmek, aglamak.

 • Annajemal iki gözüni ogluna dikip, gözlerine ýaş çaýdy-da, baryp ýerinde oturdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • çaýam
 • çaýanam
 • çaýar
 • çaýdy
 • çaýdylar
 • çaýdym
 • çaýdyr
 • çaýjak
 • çaýlary
 • çaýlaryny
 • çaýlaryň
 • çaýma
 • çaýmaga
 • çaýmagy
 • çaýmak
 • çaýmakdy
 • çaýmaklygyň
 • çaýmalar
 • çaýmalaryň
 • çaýman
 • çaýmany
 • çaýmanyň
 • çaýsyn
 • çaýyp
 • çaýypdyr
 • çaýypdyrlar
 • çaýyň
 • çaýýan
 • çaýýar
 • çaýýardy
 • çaýýarlar