çaýdyrmak çaý‧dyr‧mak işlik

[ça:ýdyrmak]

  1. Bir zadyň ýüzüne metalyň suwuny, erginini çaldyrmak.

    • Eýeriň gaşyny kümüşden edip, ýüzüne altyn çaýdyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Ekine çala suw bermek, çala suwarmak.

    • Çala çaýdyryp ekin suwarmak.


Duş gelýän formalary
  • çaýdyrdy
  • çaýdyrmak
  • çaýdyryp