çümmüklemek işlik

Başam we süýem barmaklaryň ujy bilen ten gapjamak, çümmügiň bilen mäkäm tutmak.

  • Ýok! -- diýsem, çümmükläp tenim burupdyň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)