çümmük

  1. Başam we süýem barmaklaryň birleşen ujy, şonuň bilen edilýän hereketiň ady.

    • Ara düşene on ýumruk, on çümmük. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  2. Üç barmak bilen tutulyp alynýan külke zat, şonuň mukdary, azajyk zadyň ölçegi.

    • Çäýnegine bir çümmük çaý atyp, ony demledi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çümmük - çümmügi.