çüňk

 1. Guşlaryň agzynyň gutaran ýerinde iýmit iýmek ýa-da çokmak üçin buýnuz görnüşli süýnmejik ujy.

  • Elguş egri çüňki bilen etleri çöpleýärdi. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

 2. Jaýyň, haýatyň, köçäniň we ş. m. iki diwarynyň çatyşýan burçy.

  • Ol hasasyny çüňkde goýdy. (M. Ý. Lermontow, Biziň zamanymyzyň gahrymany)

 3. Jaýyň ýa-da haýatyň iki çatyşýan burçunyň töweregindäki ýer.

  • Tamyň gaýra çüňkünde pulemýoty gurdular. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem çüňk - çüňküm, çüňküň.


Duş gelýän formalary
 • çüňkde
 • çüňkden
 • çüňkdäki
 • çüňke
 • çüňki
 • çüňkler
 • çüňklerde
 • çüňkleri
 • çüňklerinde
 • çüňklerindäki
 • çüňklerini
 • çüňkleriniň
 • çüňkleriňdir
 • çüňkli
 • çüňküm
 • çüňkünde
 • çüňkünden
 • çüňkündäki
 • çüňküne
 • çüňküni
 • çüňküniň
 • çüňküň
 • çüňküňizi