çöwürme

Ýatanyňda geýilýän, tüý ýüzi içine öwrülip tikilen telpek.

  • Dikilgi agajyň başyndan çöwürmesini alyp, çöp kümä ýüzlendi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Çopan çöwürme telpeginiň eteginden birnäçe açary çykaryp, jyňňyrdadypdyr-da ýokaryk zyňypdyr hem gapypdyr. (Myraly)