çökmek işlik

 1. Suw gitmek ýa-da yzgar çekmek we ş. m. zerarly aşak düşmek, oýulmak, peselmek (ýer hakynda).

  • On gat uly jaýyň aşagyndan otly geçende, neneň ol aşak çökäýmeýärkä?! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Dyzyň üstüne oturmak, aýaklaryny epip üstünde oturmak (düýe hakda).

 3. Suwuň düýbüne gitmek, batmak.

  • Börekler gazanyň düýbüne çökdi. («Mydam taýýar» gazeti)

 4. Göçme manyda Oturmak, ýerleşmek.

  • Aşyr Artygyň düşeginiň ýanynda çöküp, onuň elini gysymlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Çöken düýe ýer alar. (nakyl)

 5. Göçme manyda Hor düşmek, arryk düşmek zerarly maýyp bolmak, maýrylmak.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem çökmek - çökdüm, çökdüň, çöküpdir.

dyza çökmek

seret dyz

 • Emma aýyp görmän, çöküp dyzyna, Tagzym berýär başlygynyň öňünde. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • çökdi
 • çökdi-de
 • çökdügi
 • çökdüler
 • çökdüm
 • çökdüň
 • çöken
 • çökende
 • çökenden
 • çökendigi
 • çökendigine
 • çökendigini
 • çökendir
 • çökeni
 • çökenim
 • çökenini
 • çökeniň
 • çökenligi
 • çökenmi
 • çökenmiş
 • çökenoklar
 • çöker
 • çöker-de
 • çökerdi
 • çökerdik
 • çökerdiler
 • çökerdim
 • çökerdiň
 • çökerin
 • çökgün
 • çökjegine
 • çökjek
 • çökme
 • çökmedi
 • çökmegi
 • çökmeginde
 • çökmeginden
 • çökmegine
 • çökmegini
 • çökmeginiň
 • çökmegiň
 • çökmek
 • çökmeklerine
 • çökmekligi
 • çökmekligine
 • çökmekligini
 • çökmeklik
 • çökmeler
 • çökmelerde
 • çökmelere
 • çökmeleri
 • çökmeleriň
 • çökmeli
 • çökmelidi
 • çökmerin
 • çökmese
 • çökmesi
 • çökmesine
 • çökmesini
 • çökmesiniň
 • çökmez
 • çökmeýän
 • çökmeýänligi
 • çökmeýär
 • çökmeýärler
 • çökmäge
 • çökmäli
 • çökmän
 • çökmändir
 • çökmänem
 • çökmäni
 • çökmäniň
 • çökmänligi
 • çökse
 • çökäýdi
 • çökäýse
 • çökäýýär
 • çöküp
 • çöküpdi
 • çöküpdir
 • çöküpdirler
 • çöküň
 • çökýän
 • çökýändigi
 • çökýändigini
 • çökýänligi
 • çökýänçä
 • çökýär
 • çökýärdi
 • çökýärdiler
 • çökýärler