çökmek işlik

 1. Suw gitmek ýa-da yzgar çekmek we ş. m. zerarly aşak düşmek, oýulmak, peselmek (ýer hakynda).

  • On gat uly jaýyň aşagyndan otly geçende, neneň ol aşak çökäýmeýärkä?! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Dyzyň üstüne oturmak, aýaklaryny epip üstünde oturmak (düýe hakda).

 3. Suwuň düýbüne gitmek, batmak.

  • Börekler gazanyň düýbüne çökdi. («Mydam taýýar» gazeti)

 4. Göçme manyda Oturmak, ýerleşmek.

  • Aşyr Artygyň düşeginiň ýanynda çöküp, onuň elini gysymlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Çöken düýe ýer alar. (nakyl)

 5. Göçme manyda Hor düşmek, arryk düşmek zerarly maýyp bolmak, maýrylmak.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem çökmek - çökdüm, çökdüň, çöküpdir.

dyza çökmek

seret dyz

 • Emma aýyp görmän, çöküp dyzyna, Tagzym berýär başlygynyň öňünde. («Tokmak» žurnaly)