çäkmen

Düýe ýüňünden dokalyp tikilen içliksiz daşky geýim.

  • Ol çäkmenini çykardy-da, endamlaryny sypalaşdyrdy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Ol tomusuna agar çäkmen, gyşyna bolsa pagtaly don geýerdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Çäkmen aldyň, çokaý aldyň, don aldyň. Hasaplap gör, hakykatdan-da kän aldyň. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)