äwmezlik äw‧mez‧lik

Howlukmazlyk, gyssanmazlyk, alňasamazlyk, alyp-ýolup barmazlyk; üns bermezlige salmaklyk, agraslyk.

  • Aşyr äwmezlik bilen Artygyň ýanyna geldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Eziz äwmezlik bilen söze başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Göroglynyň men menligi duşmanyň güýjüni äsgermezligi, äwmezligi ýazgarylýar. («Görogly» eposy)

  • Jonnuk batyr döşüni gaýşardyp, äwmezlige salypdyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Muhammet äwmezlige saldy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem äwmezlik - äwmezligi.


Duş gelýän formalary
  • äwmezlige
  • äwmezligi
  • äwmezligini