äwmezek äw‧me‧zek

Howlukmazak, howlukmaýan, gyssanmazak, gyssanmaýan, alňasamazak, alňasamaýan; agyr, agras (adam).

  • Iň sabyrly, iň giň, belli äwmezek, Adamlar hem häzir sagada bakýar. (G. Seýitliýew, Saýlanan eserler)

  • Äwmezek diýýärmiň, seržant?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýaňky daýaw garry öňki äwmezek-alňasamazak hereketi bilen guşagyna gysdyrylgy biz haltany aldy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem äwmezek - äwmezegi.


Duş gelýän formalary
  • äwmezekdigine
  • äwmezekligidir
  • äwmezekligine
  • äwmezekligini
  • äwmezeklik
  • äwmezekliligiň
  • äwmezeklilik