ätlemek ät‧le‧mek işlik

 1. Bir zadyň üstünden ädip geçmek, ötmek.

  • Şolaryň üstünden ätlemelidi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Garly ussa howlyň derwezesinden içine ätlän badyna, jaýlaryň biriniň işigi giňden açyldy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. seret ätmek 1

  • Begenç Aýsoltana bakan nähili ädim ätlänini duýmady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Dogrusyny diýsem, ol ýigit towşan kowalajak ýaly örän eserdeň ätleýärdi. (N. Pomma, Egri eýikmez)

  • Ol epeý-epeý ätläp, özi üçin taýýarlanan düşegiň üstüne geçip oturdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Göçme manyda Aýgytly-hereket etmek, öňe gitmek.

  • Öňe tarap ätleýäris. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ätledi
 • ätledi-de
 • ätledik
 • ätlediler
 • ätledim
 • ätlejegini
 • ätlejek
 • ätlejekler
 • ätlemedik
 • ätlemek
 • ätlemeli
 • ätlemelidi
 • ätlemezligi
 • ätlemäge
 • ätlemän
 • ätlese
 • ätleýän
 • ätleýänini
 • ätleýär
 • ätleýärdi
 • ätleýärdim
 • ätleýäris
 • ätlän
 • ätlände
 • ätlänine
 • ätlänini
 • ätlänlerinde
 • ätläp
 • ätläpdi
 • ätläpdir-de
 • ätläpsiň
 • ätlär
 • ätlärin
 • ätläýsin