ätiýaç ä‧ti‧ýaç at

[ätiýa:ç]

Habardarlyk, seresaplyk, ägälik, gorky.

 • Gylyç mergen ätiýaçdan ötri çykalganyň agzyna birnäçe ullakan daşlary togalap eltdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Emma Bibiniň göwni galaýmasyn diýen ätiýaç bilen sesini çykarmady. (G. Gurbansähedow, Ak altyn)

 • Ekabyr Gaýly ätiýaç üçin gapynyň deşiginden jyklap, garrynyň ýagdaýyny barlaýardy. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ätiýaç - ätiýajy.

ätiýaç etmek

Gorkmak, çekinmek, üýşenmek.

 • Emma Aýna indi hiç bir zatdan ätiýaç etmeýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Kelekbaý hem olardan ätiýaç etdi. (B. Kerbabaýew, Japbaklar)

 • Ondan adamlar ätiýaç ederdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ätiýajy elden bermezlik

Habardar bolmaklyk, üstüňi aldyrmazlyk, gapyl galmazlyk, seresaplyk bilen hereket etmeklik.

 • Kerwenbaşymyz hatarly ýoly sag-aman geçmek üçin ätiýajy elden bermän, seresaplylyk bilen ýol ýöreýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýlar)


Duş gelýän formalary
 • ätiýajy
 • ätiýajydyr
 • ätiýajyny
 • ätiýajynyň
 • ätiýajyň
 • ätiýaçda
 • ätiýaçdaky
 • ätiýaçdan
 • ätiýaçlar
 • ätiýaçlary
 • ätiýaçlaryny
 • ätiýaçlarynyň
 • ätiýaçlaryň
 • ätiýaçly
 • ätiýaçlydy
 • ätiýaçlyga
 • ätiýaçlygy
 • ätiýaçlygydyr
 • ätiýaçlygymyza
 • ätiýaçlygyna
 • ätiýaçlygyndan
 • ätiýaçlygyny
 • ätiýaçlygynyň
 • ätiýaçlygyň
 • ätiýaçlyk
 • ätiýaçlykda
 • ätiýaçlykdan
 • ätiýaçlykdyr
 • ätiýaçlylaryna
 • ätiýaçlylygam
 • ätiýaçlylygy
 • ätiýaçlylygyny
 • ätiýaçlylygynyň
 • ätiýaçlylyk
 • ätiýaçlynyň
 • ätiýaçsyz
 • ätiýaçsyzlyk