äsgermek äs‧ger‧mek işlik

 1. Bir zat hökmünde görmek, derekli hasaplamak, sana goşmak, bir zar diýip bilmek.

  • Sen ony äsgerer ýaly, ol seni äsgerdimi näme?! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ol başlykdyryn diýen dolup, adamyny äsgermän depeläp ýörmeli däl ahyry! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Artygy äsgermeýän Balla beýle gaýtawul örän ýokuş degdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Howanyň ownuk üýtgeşmelerini äsgermeýän ýaş operator ejesiniň janygyp aýdan sözüni ýaňsa alypdy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  • Arçynlary we hökümeti äsgermeýär diýen bahana bilen Aşgabatda, Maryda birnäçe adamlary tutup türmä sokupdyrlar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Birinden çekinmek, gorkmak, üýşenmek.

  • Ol şeýle adamdyr, äsgermese, her zat eder.


Duş gelýän formalary
 • äsgerdimi
 • äsgerenok
 • äsgerer
 • äsgerip
 • äsgerjek
 • äsgermedik
 • äsgermejek
 • äsgermese
 • äsgermez
 • äsgermeziň
 • äsgermezlige
 • äsgermezligi
 • äsgermezlik
 • äsgermezlikde
 • äsgermezlikden
 • äsgermeýän
 • äsgermeýändigini
 • äsgermeýänligi
 • äsgermeýär
 • äsgermeýärler
 • äsgermän
 • äsgermändir
 • äsgermänligi