ärlik

  1. Är boluş ýagdaýy, kişilik.

  2. Göçme manyda Edermenlik, mertlik, gaýratlylyk.

    • Sözüm birdir, seniň ärligiň bildim. («Görogly» žurnaly)

    • Men seniň taryhyňy okadym başdan. Ol taryh gahryman, ärlik beýany. (B. Seýtäkow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ärlik - ärligi.