äkitmek ä‧kit‧mek işlik

Bir zady ýa-da birini özüň bilen alyp gitmek, özüň bilen alyp barmak, eltmek.

 • Çarwa Mergen bulary ýaýla äkitmäge boýun bolupdyr. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)

 • Ony her biri diýen ýaly ýekän-ýekän öýlerine çagyryp äkiderdi. (H. Ysmaýylow, Powestler)

 • Ol yk tarapa bakyp duran ýerinden hemme kuwwatyny ýygnap, zarp bilen ätmekçi boldy weli, çäge goşantly ýel donuň we köýnegiň içine doldy-da, ony ýuwaşlyk bilen ýerden göterip äkitdi. (B. Seýtäkow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem äkitmek - äkidýär, äkider, äkidipdir.


Duş gelýän formalary
 • äkideli
 • äkiden
 • äkidende
 • äkidendigini
 • äkidendikleri
 • äkidendiklerini
 • äkidendir
 • äkidene
 • äkidenem
 • äkidenimi
 • äkidenini
 • äkideniň
 • äkideniňde
 • äkideniňizde
 • äkidenlerinde
 • äkidenlerinden
 • äkidenligi
 • äkidenmiş
 • äkidenok
 • äkidenoklar
 • äkidensoň
 • äkider
 • äkiderden
 • äkiderdi
 • äkiderdiler
 • äkiderdim
 • äkiderdiň
 • äkidere
 • äkiderin
 • äkiderinmi
 • äkideris
 • äkiderler
 • äkiderli
 • äkidermikä
 • äkidersiň
 • äkidesi
 • äkidesim
 • äkideýin
 • äkideýinmi
 • äkidibem
 • äkidip
 • äkidipdi
 • äkidipdiler
 • äkidipdir
 • äkidipdir-de
 • äkidipdirin
 • äkidipdirler
 • äkidiň
 • äkidäý
 • äkidäýiň
 • äkidäýjek
 • äkidäýmekden
 • äkidäýmese
 • äkidäýmesinler
 • äkidäýse
 • äkidýän
 • äkidýändigi
 • äkidýändir
 • äkidýänime
 • äkidýär
 • äkidýärdi
 • äkidýärdiler
 • äkidýäris
 • äkidýärler
 • äkidýärlermi
 • äkidýärsiňiz
 • äkitdi
 • äkitdi-de
 • äkitdik
 • äkitdiler
 • äkitdim
 • äkitdim-de
 • äkitdimi
 • äkitdir
 • äkitdiňiz
 • äkitjege
 • äkitjegem
 • äkitjegini
 • äkitjek
 • äkitjekdigi
 • äkitjekdim
 • äkitjekleri
 • äkitjeklerini
 • äkitjekmi
 • äkitme
 • äkitmedi
 • äkitmediler
 • äkitmediň
 • äkitmegi
 • äkitmeginden
 • äkitmegine
 • äkitmegini
 • äkitmegiň
 • äkitmejekdigini
 • äkitmejeklerine
 • äkitmek
 • äkitmekde
 • äkitmekden
 • äkitmekdi
 • äkitmekdir
 • äkitmeklerini
 • äkitmekligiň
 • äkitmeklik
 • äkitmekçi
 • äkitmelem
 • äkitmelerini
 • äkitmeli
 • äkitmelidi
 • äkitmelimi
 • äkitmeris
 • äkitmese
 • äkitmeseler
 • äkitmesin
 • äkitmez
 • äkitmezdiler
 • äkitmezler
 • äkitmezmikä
 • äkitmeýän
 • äkitmeýändigi
 • äkitmeýänligini
 • äkitmeýärdiler
 • äkitmäge
 • äkitmäge-de
 • äkitmän
 • äkitmändiler
 • äkitmändir
 • äkitmänligi
 • äkitmäň
 • äkitse
 • äkitsediň
 • äkitseler
 • äkitsem
 • äkitsene
 • äkitseň
 • äkitseňiz
 • äkitsin
 • äkitsinler