äkidilmek ä‧ki‧dil‧mek işlik

Alnyp gidilmek, başga bir ýere daşalmak, çekilmek, eltilmek.

 • Emma men hem suwa äkidilip, suwsuz getirilýän adamlar hilinden däldirin. (B. Kerbabaýew, Jonnuk Batyr)

 • Ony zyndana äkidilmänkä, hut şu gijäniň özünde boşatmalydy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • äkidildi
 • äkidilen
 • äkidilende
 • äkidilenden
 • äkidilendigi
 • äkidilendigini
 • äkidileni
 • äkidileniň
 • äkidilenleriň
 • äkidilensoň
 • äkidiler
 • äkidilermi
 • äkidilip
 • äkidilipdi
 • äkidilipdir
 • äkidiljek
 • äkidilmedik
 • äkidilmegi
 • äkidilmeginden
 • äkidilmegine
 • äkidilmegini
 • äkidilmeginiň
 • äkidilmejegine
 • äkidilmejegini
 • äkidilmek
 • äkidilmeli
 • äkidilmezinden
 • äkidilmeýänligi
 • äkidilmäge
 • äkidilmän
 • äkidilmändir
 • äkidilse
 • äkidilse-de
 • äkidilýän
 • äkidilýändigine
 • äkidilýänimizi
 • äkidilýänlerdir
 • äkidilýär
 • äkidilýärdi
 • äkidilýärler