äkelmek ä‧kel‧mek işlik

seret getirmek

 • Balam, men çaý-çörek äkeldim! (R. Seýidow, Bagtlylar)

 • Päkize bir gyz hem äkelipdir. Bar, oglum, taýyňy äkel! («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • äkeldi
 • äkeldim
 • äkeldiňmi
 • äkelen
 • äkelerin
 • äkelesim
 • äkelip
 • äkelipdir
 • äkelipdirler
 • äkeliň
 • äkelmek
 • äkelmäge
 • äkelseň
 • äkelýär
 • äkelýärdi
 • äkelýärin