ähtibarsyz sypat

[ähtiba:rsyz]

Ynamsyz, ynamly bolmazlyk.

  • Ähtibarsyz bolmaklyk.