ähmiýetli sypat

Belli ähmiýete eýe bolan, ähmiýeti bar bolan, möhüm, wajyp, gerekli, manyly.

  • Olar Aşgabatdan gelen bolsalar, ähmiýetli gürrüňleri bardyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Meniň saňa örän ähmiýetli bir ýumşum bar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Adamynyň beýnisinde iň ähmiýetli zatlardan biri huş bar. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  • Eziz biraz böwrüni diňirgäp, ähmiýetli ardynandan soň sözüni dowam etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)