äheň

 1. Heň, labyz.

  • Perde kakylmansoň islendik heňde, Ol söze başlady şeýle äheňde. (A. Kekilow, Söýgi)

 2. Sazlaşma, garmoniýa.

  • Hemme zat ebedi hem bozulmaz äheň bilen onuň kalbyna ornaýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 3. Gepleýiş ottenogy, ton, intonasiýa.

  • Gaýly göwünlik beriji äheňde oglanlara ýüzlendi. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň Gürrüňi)

  • Bu öňki äheň däldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ejesi gyzynyň äheňini halamady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Eden tamasy bitmedik äheňde aýtdy. (N. Jumaýew, Syrly Gala)