äginmek ä‧gin‧mek işlik

 1. Aýak çekmek, biraz durmak.

  • Ýagdaý äginmän hereket etmegi talap edýär. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bir garryja aýal içeri girdi, Ägindi az wagt, geçmedi dula. (A. Kekilow, Söýgi)

 2. Giden ýeriňde ýa bir iş edeniňde saklanmak, eglenmek.

  • Wepa şatlyk bilen ştabdan çykyp, hiç ýerde äginmän gaýdyp geldi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Seniň eger janyňa haýpyň gelýän bolsa, äginme-de derrew torbany doldur! (Myraly)


Duş gelýän formalary
 • ägindi
 • äginme-de
 • äginmän
 • äginmändir-de