ägä

Hüşgär, ätiýaçly, sak, eserdeň, habardar, berk.

  • Her zat hem bolsa, şolar tarapyndan ägä bolgun, sen bir ýekesiň, oglum! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Käbir adamlar öz mallaryndan ägä bolmaýarlar. (N. Jumaýew, Ak Derek)